Close
Monthly Screenings
"מעבר להרים ולגבעות" הוא סרט חכם, מורכב וחריף, המשרטט דיוקן של משפחה ישראלית כבסיס ליצירתה של אלגוריה ישראלית, שתוקפנותה ספוגה באירוניה אך גם באנושיות פצועה, ובו המחשבה הנבונה משתלבת בעשייה מדויקת לכדי יצירת סרט מצוין. אורי קליין, "הארץ"