סגור
לתכנית החודשית
תקנון הגרלת הקרנות פרטיות בין רוכשי חבילות כרטיסים אונליין בפסטיבל הקולנוע 2020

בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין.

 

1.  כללי

עמותת סינמטק ירושלים – ארכיון ישראלי לסרטים ע.ר. 580059277, מפעילה את סינמטק ירושלים שהינו מרכז תרבות ופנאי מוביל בישראל אשר פועל למען שימור וקידום אמנות הקולנוע, הענקת חשיפה למיטב היצירה הקולנועית הישראלית והעולמית, העשרה ולמידה. פעילות העמותה כוללת תכנון וביצוע של תוכניות חינוכיות ופעילויות פנאי לילדים, צעירים ומבוגרים. במסגרת העמותה פועל ארכיון הסרטים הישראלי אשר אמון על שימוש ארוך טווח והנגשה של המורשת האודיו וויזואלית של ישראל המוסד מקיים מספר פסטיבלים בינלאומיים לאורך השנה ובראשם פסטיבל הקולנוע ירושלים – הגדול והוותיק בישראל.

אירוע הדגל של סינמטק ירושלים הוא פסטיבל הקולנוע ירושלים המתקיים מדי שנה בקיץ. השנה בשל הקורונה יתקיים הפסטיבל במהדורתו ה-37, בין התאריכים 10-20 בדצמבר 2020 באופן מקוון ויציע, כמדי שנה, עשרה ימים של הקרנות בכורה מקוונות למיטב הסרטים הישראלים והבינלאומים, מסגרות תחרות הנושאות פרסים, מפגשים עם בכירי היוצרים ואירועים אטרקטיביים לקהל הרחב.

2. פרטי ההגרלה

הרשמה להגרלה תהיה בין התאריכים 26/11/2020 - 12/12/2020 בחצות. ההגרלה תערך ביום 13/12/2020 וזאת במסגרת פסטיבל הקולנוע ירושלים 2020, פרסום הזוכים יבוצע עד לתאריך 15/12/2020.

 

בין המשתתפים אשר ירכשו לפחות חבילת צפיות אחת ואשר יזינו את פרטיהם למערכת יוגרלו הפרסים הבאים (להלן "הפרסים"):

א. פרסי יוקרה:

שלושת הזוכים בפרס היוקרתי יזכו בהקרנה פרטית, כל אחד, באולמות סינמטק ירושלים במהלך ימי הפסטיבל ולא יאוחר מ 31/12/2020 (סרט לבחירה מתוך רשמית מוצעת של סרטי הפסטיבל). שווי הפרס כ-  8,000 ₪ להקרנה.

ב. פרסי פסטיבל:

לאחר קבלת האישור משלושת הזוכים הראשונים (כאמור בסעיף 3.5), יחולקו בנוסף 50 פרסים בשווי 80 ₪ כל אחד, הפרסים יוגרלו בין רוכשי חבילות הסרטים השונות בפסטיבל. הפרסים שיחולקו: פאוצ'ים ממותגים של הפסטיבל ומארזי בירה  (חלוקה על פי החלטת עורכת הפעילות).

לכל משתתף זכאות לזכייה בפרס יחיד. 

הפרס אישי ואינו ניתן להעברה. לא ניתן להמיר את הפרסים בפרס אחר, בכסף או בזיכוי כספי כלשהו.

הזכייה בפרס כוללת אך ורק את הפרס כפי שהוגדר בתקנון זה. כל הוצאה אחרת למטרת מימוש הפרס כמו הוצאות נסיעה, הוצאות בגין מגבלות מיוחדות של הזוכה ועוד יחולו על הזוכה עצמו בלבד.

ההגרלה נערכת בהתאם לתנאי ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשל"ז 1977 ובהתאם להיתר ספציפי שקיבלה עורכת הפעילות.

עורכת הפעילות כהגדרתה להלן רשאית להאריך, לקצר או לשנות את תקופת הפעילות, להוסיף זוכים, לשנות את מועד בחירת הזוכים וכן לבטל את התחרות ו/או לבצע כל פעולה אחרת בקשר עם הפעילות לרבות שינוי כללים אלה, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, מכל סיבה שהיא ומבלי שהיא תהיה חייבת לנמק את החלטתה ובכפוף לאישור הממונה וע"פ ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשל"ז 1977. תוצאות הפעילות ושמות הזוכים בה יהיו סופיים, מוחלטים ובלתי ניתנים לערעור.

3. הגדרות

"עורכת הפעילות" או "העמותה" - סינמטק ירושלים – ארכיון ישראלי לסרטים ע.ר. 580059277
 
"אתר הפעילות" - https://jff.org.il , דרך חברון 11 ירושלים
 
"אתר הרישום הרכישה והצפייה" - https://online.jff.org
 
"הפעילות" - השתתפות בהגרלה באמצעות מסירת פרטים אישיים באתר הרישום הרכישה והצפייה בסרטים https://online.jff.org.il
 
"תקופת הפעילות" - רכישה והרשמה תתקיים בין התאריכים 26/11/2020 ל- 12/12/2020 באתר  https://online.jff.org.il
 
"מועד בחירת הזוכים" - 13/12/2020 ב12:00
 
"מועד פרסום הזוכים" - 15/12/2020 באתר האינטרנט של הפסטיבל  https://jff.org.il 
 

"זוכים" - משתתפים אשר יעלו בהגרלה.

"הפרסים" - שלוש הקרנות פרטיות על המסך הגדול בסינמטק. (סרט לבחירה מתוך רשמית מוצעת של סרטי הפסטיבל)
 50 פרסים בשווי כ - 80 ₪ כל אחד: תיקים ממותגים של הפסטיבל ומארזי בירה (חלוקה על פי החלטת עורכת הפעילות)

 

4. הוראות הפעילות

4.1 במסגרת הפעילות, רוכשי חבילות הכרטיסים יעודכנו כי הם משתתפים בהגרלה בה ניתן לזכות באחד מהפרסים המפורטים לעיל ("הפרסים") באמצעות מסירת פרטיהם בעת רכישת חבילות הכרטיסים לצפייה אונליין.

4.2 במסגרת מכירת חבילות הכרטיסים לצפייה אונליין בסרטי הפסטיבל, יתבקשו הרוכשים למסור את פרטיהם האישיים לצורך שירות לקוחות, הזדהות ולשם יצירת קשר מטעם עורכת הפעילות בנוגע לעדכונם בזכייה לפי העניין, הפרטים ישמרו באתר הרכישה ולא יועברו לשום גורם אחר. המשתתף הינו האחראי הבלעדי לפרטים ולמידע האישי אותו ימסור והוא מצהיר כי אין ולא תהיה לו כל טענה נגד עורכת הפעילות בגין פגיעה בפרטיותו אם בחר לציין את פרטיו. האחריות על הקלדת הפרטים האישיים חלה על המשתתף בלבד. יודגש כי מסירת הפרטים הינה במסגרת הדף האינטרנטי בלבד.

4.3 העמותה תפרסם בערוצי התקשורת העומדים לרשותה ובכללן עמודי הפייסבוק של העמותה את שמות הזוכים.

4.4 עורכת הפעילות תכריז על שמות הזוכים ב 15/12/2020. בנוסף עורכת הפעילות תודיע באופן יזום ואישי בהודעה כתובה לזוכה בדוא"ל ו/או בהודעת טקסט למכשיר הסלולרי שמסר הזוכה, בדבר זכייתו. הפניות לזוכים ולמשתתפים יהיו בהתאם ובכפוף לקבוע בחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982.

4.5 במידה והמשתתף לא יאשר את זכייתו בפרס תוך 24 שעות ממועד שליחת ההודעה, הוא ייחשב כמוותר על זכייתו, יאבד את זכותו לקבלת פרס כלשהו ולא תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין אובדן הזכות כאמור. למרות האמור, מארגנת הפעילות זכאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את התקופה בה היא תנסה לאתר את המשתתף הזוכה.

4.6 במקרה כאמור, הפרס יועבר לזוכה אחר שעלה בהגרלה (זוכה מספר ארבע חמש שש לפי הצורך, עד חלוקת שלושת ההקרנות). בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות.

4.7 לאחר חלוקת פרסי היוקרה תחל חלוקת 50 הפרסי הפסטיבל. על פי המתווה הרשום בסעיפים 4.5 ו 4.6.

4.8 הזוכה בפרס יוקרה יוכל לממש את הפרס עד ליום 31.12.2020 בתיאום עם המשרד הראשי של הסינמטק miri@jff.org.il.

4.9 הפרסים יחולקו באופן הבא:

מארזי בירה יחולקו לזוכים ישירות לביתם.

תיקים ממותגים של הפסטיבל יחולקו באמצאות נקודות האיסוף הבאות, או כל נקודת איסוף אחרת שתעודכן על ידי עורכת הפעילות:

1. לתושבי ירושלים: סינמטק ירושלים – דרך חברון 11 ירושלים – בשעות פעילות הקופות.

2. לתושבי תל אביב: בל אנד סו – רח' שנקין 41 תל אביב.

3. לתושבים שאינם תושבי ירושלים ותל אביב באמצעות דואר ישראל.

 

5. ההשתתפות בפעילות

5.1 ההשתתפות בפעילות מותרת לבני 18 ומעלה ולתושבי מדינת ישראל בלבד.

5.2 בהשתתפותו בפעילות המשתתף מצהיר כי הינו בן 18 ומעלה, וכי הינו תושב ישראל.

5.3 על המשתתפים לרכוש לפחות חבילת כרטיסים אחת לצפייה בסרטים.

5.4 עובדי הסינמטק ובני משפחותיהם, והנהלת הסינמטק (ועד מנהל) רשאים לרכוש כרטיסיות אך אינם רשאים להשתתף בהגרלה זו.

5.5 זכות ההשתתפות בפעילות מוקנית לכל משתתף, אם עמד בכל תנאי כללים אלו.

5.6 המשתתפים בפעילות מסכימים בזאת כי עורכת הפעילות יכולה להכריז באופן ציבורי על הזוכים בפעילות.

5.7 ההשתתפות בפעילות (רכישת החבילה) תחשב להסכמת הזוכה לפרסום הפרטים שלו ולזוכה לא תהיה כל טענה או תביעה באשר לפרסום פרטיו כמו שם פרטי ושם משפחה והשתתפותו (וזכייתו) בהגרלה, אלא אם ביקש המשתתף בכתב שלא לפרסם את פרטיו.

6. בחירת הזוכה

6.1 ההגרלה תיערך במשרדי המפקח ע"י עורכת הפעילות באמצעות בחירה רנדומלית של מספר רץ של רוכש החבילה מתוך מערכת הכרטוס.

6.2 ההגרלה תיערך בנוכחות רואה החשבון מטעם הסינמטק המשמש כמפקח על ההגרלה, או נציג מטעמו.

פרטי רואה החשבון:

אריאל רביבו,  מנהל הכספים של סינמטק ירושלים.

6.3 בכל מקרה בו משתתף זכה בפעילות ונמצא שלא עמד בכללים ו/או שאינו עומד בתנאי "משתתף", ו/או שעשה שימוש באמצעים בלתי כשרים, תחבולות או כל פעולה שלא כדין, בין שלו ובין של אחרים, תהיה עורכת הפעילות רשאית לפסול משתתף זה ו/או משתתפים אחרים אשר תוצאותיהם שונו בעקבות פעולות כאמור לעיל.

7. אחריות

7.1 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, במקרה של תקלה ו/או טעות ו/או אירוע אחר בלתי צפוי (להלן ביחד: "התקלה"), תהיה עורכת הפעילות רשאית, על-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ובכפוף לאישור הממונה וע"פ ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשל"ז 1977, לבטל את הפעילות, לשנות את המועדים הקשורים לפעילות, לשנות כל תנאי מתנאי הפעילות ומכללים אלה (על-ידי הוספה, גריעה או שינוי), לשנות את הפרס העומד לחלוקה ו/או מהותו ו/או שיעורו, או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שתמצא לנכון. כל פעולה כאמור תיחשב כתוספת לכללים אלה ותחייב כל משתתף בפעילות.

7.2 עורכת הפעילות לא תהיה אחראית לפעילותה התקינה של רשת תקשורת (לרבות רשת תקשורת מחשבים), ו/או של תשתיות הנחוצות לתפעול הפעילות ואתר האינטרנט ו/או של כל מערכת אחרת הנדרשת לתפעול הפעילות ואתר האינטרנט (להלן ביחד: "התשתית והמערכות"), והיא לא תישא באחריות לכל תקלה ו/או שיבוש בתשתיות ובמערכות האמורות, לרבות אך לא רק להפסקות ו/או הפרעות כלשהן לפעולת התשתית והמערכות.

7.3 עורכת הפעילות לא תהיה אחראית לכל תקלה ו/או טעות בקשר עם עיבוד הנתונים במסגרת התחרות ובקשר עם קביעת הזוכים.

7.4 עורכת הפעילות לא תהיה אחראית לכל תקלה או ליקוי בקשר לפרסים ובין היתר, לא תהיה אחראית להחליפם או לתקנם לאחר מסירתם לזוכה..

7.5 ההשתתפות בהגרלה חלה על אחריותו הבלעדית של המשתתף, עורכת הפעילות  לא תשא באף נזק העלול להיגרם למשתתף כתוצאה מההשתתפות בכל שלב של הפעילות, מזכייתו בפרס או ממימוש ושימוש בפרס.

7.6 עורכת הפעילות מצהירה במפורש כי עלולות ליפול טעויות בפעילות.

7.7 הדין החל על התקנון יהיה הדין הישראלי.

8. שונות

8.1 מובהר בזאת, כי רישומי עורכת הפעילות יהוו ראיה מכרעת בכל הקשור למסירת ו/או קליטת ו/או עיבוד הנתונים ו/או הפרטים במסגרת הפעילות, ולא תישמע כל טענה בדבר נכונות ו/או דיוק הנתונים ו/או הפרטים.

 8.2 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין כללים אלו לבין פרסומים אחרים בכל מדיה שהיא בקשר עם הפעילות, יגבר האמור בכללים אלה.

 8.3 כללים אלה יימצאו באתר הפעילות ויועמדו לעיון במשרדי עורכת הפעילות בתיאום מראש.

8.4 בעצם השתתפות בפעילות מאשרים המשתתפים את הסכמתם לאמור בתקנון זה. למשתתפים ולמתחרים אין ולא תהיה כל טענה ו/או דרישה כנגד עורכת הפעילות.