סגור
לתכנית החודשית
מדיניות פרטיות

מסמך הגדרות מאגר

==============

לפי ס' 2 לתקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), תשע"ז-2017

 

תיאור כללי

סינמטק ירושלים- ארכיון ישראלי לסרטים ע"ר ("העמותה") מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר האינטרנט של העמותה ובאתר המותאם לגלישה במכשיר סלולרי  (להלן ביחד: "היישומים"). לפיכך, העמותה מבקשת ליידע את המשתמשים במדיניות הפרטיות הנהוגה בהם, לתאר את סוגי המידע שנאסף בעת השימוש ביישומים, את אופן השימוש שייעשה בו ומטרותיו וכן את זכויות המשתמשים בקשר עם המידע.

כל שימוש ביישומים, לרבות רכישת כרטיסים ופנייה לשירות הלקוחות, כפופה למדיניות פרטיות זו ומעידה על הסכמתך לה ולכן הנך מתבקש לקראה בקפידה.

מדיניות זו כתובה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והיא מיועדת כמובן לנשים ולגברים כאחד.

 

איסוף המידע

השימוש באתר אינו כרוך ברישום או במסירת פרטים ומידע אישי. עם זאת, על מנת שתוכל לעשות שימוש בחלק מהשירותים המוצעים, כגון רכישת כרטיסים, תידרש למסור מידע אישי הכולל, בין היתר, שם פרטי, שם משפחה, כתובת דואר אלקטרוני, טלפון, אמצעי תשלום וכיו"ב'.

בנוסף, העמותה אוספת ושומרת מידע המתקבל מן המשתמשים במסגרת השימוש ביישומים כגון היסטוריית רכישה, סרטים מועדפים וכיו"ב. כל נתוני מידע אלו ייקראו במדיניות פרטיות זו "מידע אישי".

פריטי המידע האישי הנאספים על ידי העמותה במסגרת השימוש שלך ביישומים, נמסרים מרצונך החופשי ו/או נאספים על ידי העמותה בהסכמתך, והם יישמרו במאגר המידע של העמותה. אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע האישי, אולם בלא למוסרו יכול ולא תוכל להשתמש בחלק מהיישומים או בשירותים המוצעים על ידיהם. על המשתמש מוטלת האחריות לוודא כי כל הפרטים שמסר לחברה במידת הצורך הם נכונים ומדויקים.

נוסף על האמור לעיל, בעת השימוש ביישומים, יכול וייאסף אודותיך מידע שאינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך המזהים. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר והוא יכול לכלול, בין השאר, את הדפים שנצפו ביישומים, הקישורים שנבחרו בהם, אתרי האינטרנט שמהם הגעת אל היישומים, משך זמן השהות ביישומים, מערכות ההפעלה שמשמשות אותך, הצעות, שירותים או סרטים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית ועוד. מידע זה ייקרא להלן "מידע שאינו מזהה אישית".

 

שימוש במידע

השימוש במידע אישי או במידע שאינו מזהה אישית שנאסף על ידי העמותה, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת

 • לאפשר להשתמש בשירותים שונים ביישומים;
 • לתפעל ולפתח את השירותים והתכנים המוצעים ביישומים;
 • לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים;
 • לרכוש מוצרים ושירותים ביישומים – לרבות פרסום מידע ותכנים;
 • להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור ביישומים לתחומי ההתעניינות שלך;
 • לאפשר פניות לחברה באמצעות היישומים, רישום לניוזלטרים (בכפוף להוראות הדין);
 • לצרכי תקשורת ושירות לקוחות בין העמותה למשתמשים לגבי השימוש והשירותים שביישומים;
 • לערוך מחקרים או ניתוחים סטטיסטיים של הרגלי הגלישה ומאפייניה.
 • למלא אחר דרישות כל דין וכן לסייע לרשויות מוסמכות ולכל צד שלישי, כשהעמותה סבורה בתום לב כי עליה לעשות כן.

ככל שיתבקש המשתמש, בעת הצטרפותו למועדון לקוחות של העמותה, לצרף תמונה של פניו, אם אז מסכים המשתמש כי התמונה תישמר במאגרי המידע של העמותה ויחולו עליה הוראות מדיניות פרטיות זו ביחס למידע אישי.

 

מסירת מידע אישי לצדדים שלישיים

העמותה תהיה רשאית להעביר לצדדים שלישיים את המידע האישי וכן את המידע שאינו מזהה איישת במקרים המפורטים להלן:

 • לספקים, שותפים עסקיים, נותני שירות, קבלנים, חברות המספקות שירותי אחסנת מידע, והכל על מנת להבטיח אספקה תקינה של השירותים והתכנים המוצעים דרך היישומים, תוך שמירה על פרטיותך.
 • במקרה שאתה תפר את מדיניות פרטיות זו או כל הסכם אחר שלך עם העמותה, או אם תבצע באמצעות היישומים, או בקשר איתם, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
 • בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין העמותה;
 • ככל שהדבר מחויב או נדרש על פי דין, אם יתקבל צו שיפוטי או הוראה של רשות מוסמכת המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
 • אם העמותה תארגן את פעילות היישומים במסגרת תאגיד אחר - וכן במקרה של מיזוג עם גוף אחר או מיזוג פעילות היישומים עם פעילותו של צד שלישי – העמותה תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך ביישומים או כל מידע סטטיסטי שבידיו, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו;
 • בעת השתתפות בפעילויות המפורסמים על ידי העמותה ו/או בעת רכישת מוצרים או שירותים שנמכרו ביישומים במסגרת פעילות משותפת של העמותה וצדדים שלישיים (לרבות רשויות מדינה) כפי שמוצג ביישומים טרם רכישת אותו מוצר או שירות, העמותה תהיה רשאית להעביר לשותפים אלה את המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה, ניהול פעילות התוכן הרלוונטית ושמירת הקשר איתך.

הנך נותן בזאת את הסכמתך לכך שהעברת המידע לעיל יכולה להיעשות לצדדים שלישיים המצויים מחוץ לגבולות ישראל, הגם שדין המדינה אליה מועברים ו/או בה מאוחסן המידע מבטיח רמת הגנה הפחותה מרמת ההגנה על מידע הקבועה בדין הישראלי.

 

עוגיות (Cookies)

העמותה רשאית לעשות שימוש ב"עוגיות"(Cookies) , ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש ביישומים, לאימות פרטים, כדי להתאים את היישומים להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

עוגיות (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי העמותה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר נסגר הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במכשיר המשמש אותך. ה- Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית ביישומים, מהיכן הגעת אל היישומים, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה ליישומים ועוד.

אם ברצונך להימנע מקבלת Cookies ניתן לעשות זאת באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן שלך. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

 

אבטחת מידע

העמותה מפעילה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע ביישומים. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, העמותה לא מתחייבת ששירותיה או היישומים יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

בשימוש ורכישה ביישומים אתה מצהיר שלא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד העמותה ו/או מי מטעמה עקב פריצות, חדירות, תקלות, שיבושים ו/או במקרה של שימוש שלא כדין ביישומים ו/או במידע, ובלבד שהאמור לא היה בשליטת העמותה והיא נקטה באמצעים סבירים למנוע את האירועים.

 

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 ("חוק הגנת הפרטיות"), הנך זכאי לעיין במידע האישי אודותיך המוחזק במאגר המידע של העמותה. ככל שעיינת במידע שעליך ומצאת כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הנך רשאי, בכפוף לדין החל, לפנות לחברה בבקשה לתקן את המידע או למוחקו באמצעות דוא"ל לכתובת  contact@jer-cin.org.il.

אם המידע שבמאגרי העמותה משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

מחיקת מידע לבקשתך עלולה לבטל אפשרות לבצע פעולות שונות ולמנוע שימוש בחלק ו/או בכל יישומים.

 

זכות לפנות לרשות להגנת הפרטיות

ככל שהנך סבור שפגענו בפרטיותך על פי חוק הגנת הפרטיות, הנך רשאי בכל עת לפנות בנושא לרשות להגנת הפרטיות שהינה הגוף האמון בישראל על יישום חוק הגנת הפרטיות ותקנותיו. לנוחיותך, להלן לינק לעמוד תלונות ופניות הציבור באתר הרשות להגנת הפרטיות:

https://www.gov.il/he/Departments/General/public_inquiries_ilita

 

שינויים במדיניות הפרטיות

מסמך זה מעודכן נכון ליום 1/7/2019. העמותה מבהירה כי מסמך מדיניות זו יכול להשתנות מעת לעת על פי שיקול דעתה, בשל שינויים טכנולוגיים, ארגוניים או אירועי אבטחה שונים, וכן בשל הוספת תכנים ושירותים חדשים שיכולים להשפיע גם על המדיניות. לפיכך, העמותה ממליצה לחזור ולעיין במסמך המדיניות.


בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של היישומים.